Wetgeving en regelingen

In Nederland gelden wettelijke regels ter bescherming van de kwaliteit van de fysiotherapie. Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hiervoor gelden strikte basiseisen, om te beginnen natuurlijk een afgeronde studie fysiotherapie. De therapeuten van Fysiotherapie Eemnes zijn ingeschreven in dit BIG-register.

Naast de wettelijke basiseisen zijn er ook regelingen voor de verdere verhoging van de kwaliteit van de fysiotherapie. De beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid op dit gebied. U kunt daarbij denken aan het opstellen van gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, wettelijke klachtenprocedures, wetenschappelijk onderzoek en bijscholing. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het KNGF-centraal kwaliteitsregister. Fysiotherapie Eemnes is ingeschreven in dat register.

Maar niet alleen de fysiotherapeut moet voldoen aan wetten en regels, ook u als patiënt krijgt daarmee te maken wanneer u die fysiotherapeut nodig heeft. In de eerste plaats is voor u natuurlijk de nieuwe ziektenkostenverzekering van belang die per 1 januari 2006 ingegaan is. Hierin zijn bepalingen met betrekking tot fysiotherapie opgenomen en we raden u aan daarvan kennis te nemen. Ook zijn met ingang van 2006 de regels voorverwijzing naar een fysiotherapeut veranderd.

 

De nieuwe zorgverzekering

Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 januari 2006 is in Nederland een nieuwe wet met betrekking tot de zorgverzekering van kracht. Op allerlei punten (verzekeringsplicht, acceptatie, basisdekking, aanvullende verzekering, premies, eigen risico, etc.) zijn veranderingen ten opzichte van de oude ziekenfonds en particuliere verzekeringen aangebracht. (Voor een compleet overzicht van de veranderingen verwijzen we u naar de website van het Ministerie van VWS over de nieuwe zorgverzekering en - wat betreft de financiële aspecten van de zaak - naar de website van de Belastingdienst.) Voor de fysiotherapie is het volgende van belang.

De nieuwe zorgverzekering heeft een (wettelijk vastgesteld) basispakket. De inhoud van dit pakket is gelijk aan het huidige ziekenfondspakket en de meeste particuliere verzekeringen. Er is één pakket, maar de uitvoering daarvan kan verschillen. Het belangrijkst is dat u zelf kunt kiezen of u alleen gecontracteerde zorg, of ook niet-gecontracteerde zorg wilt verzekeren.

Gecontracteerde zorg betekent dat de zorgverzekeraar afspraken met aanbieders van zorg - bijvoorbeeld fysiotherapeuten - heeft gemaakt over prijs en kwaliteit van de zorgverlening. U kunt voordeel hebben van deze afspraken, in de vorm van een lagere premie of betere service. In de praktijk zal de zorgverzekeraar, net zoals in het ziekenfonds, afspraken maken met bijna alle zorgaanbieders in uw omgeving. Praktijk voor Fysiotherapie Eemnes heeft inmiddels contracten gesloten met alle in onze regio actieve zorgverzekeraars.

(Heeft u een verzekering voor niet-gecontracteerde zorg afgesloten, dan maakt het voor de vergoeding niet uit naar welke zorgaanbieder u gaat. Maar uw premie is waarschijnlijk wel hoger.)

Hoe dan ook, met het basispakket bent u in beperkte mate verzekerd voor fysiotherapie. De wet maakt een onderscheid tussen verzekerden jonger dan 18 jaar en ouderen. Verzekerden jonger 18 jaar hebben recht op vergoeding van negen fysiotherapiebehandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als die behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, worden ook de volgende negen behandelingen vergoed. Gaat het om een chronische aandoening, dan worden vervolgbehandelingen altijd vergoed (hoewel voor sommige aandoeningen een maximale behandelingstermijn is vastgesteld).

Wat er onder een 'chronische aandoening' wordt verstaan, is te vinden op de lijst met aandoeningen die staat in de bijlage van het Besluit zorgverzekering. Op die lijst staat ook vermeld bij welke aandoeningen een maximum termijn van behandeling geldt en welke termijn dat dan is.

 
Het basispakket geeft verzekerden van 18 jaar en ouder alleen recht op vergoeding van fysiotherapiebehandelingen als er sprake is van een chronische aandoening die op de genoemde lijst staat. De eerste negen behandelingen bij zo'n chronische aandoening worden niet vergoed.

Wilt u fysiotherapeutische zorg die op de een of andere manier niet in de nieuwe basisverzekering is opgenomen (bijvoorbeeld behandeling van niet-chronische aandoeningen bij 18+ verzekerden, of de eerste negen behandelingen bij chronische aandoeningen) toch verzekerd hebben, dan heeft u een aanvullende verzekering nodig. De aanvullende pakketten verschillen per verzekeraar. Wij kunnen u wat dit betreft dan ook alleen aanraden om - als u dat nog niet gedaan heeft - snel uw eigen zorgverkeraar te raadplegen of de voorwaarden en het aanbod van andere verzekeraars op te vragen. Meer informatie vindt u ook op de website Vergoedingen Fysiotherapie.